Formalności

happy

Krok po kroku

  • Zgłoszenie się do parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na kilka miesięcy przed planowanym ślubem celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa i ustalenia daty ślubu.

  • Kanoniczne badanie przedślubne odbywa się na 3-6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Jego celem jest ustalenie, czy nupturienci mogą zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele katolickim.

  • Jeśli kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne, przekazując je również do parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych.

  • Pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć w możliwie krótkim czasie po kanonicznym badaniu przedślubnym. Zaleca się, by obejmowała ona dłuższy okres.

  • Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego spotkania dla narzeczonych stanowią bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa i są obowiązkowe dla wszystkich nupturientów.

  • Około tygodnia przed ślubem narzeczeni raz jeszcze odwiedzają kancelarię parafialną, by uczestniczyć w rozmowie duszpasterskiej. W jej trakcie kapłan zapoznaje ich krótko z teologią i liturgią sakramentu.

  • Na kilka dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przystępują po raz drugi do sakramentu pokuty i pojednania. Konieczne jest, aby sakrament małżeństwa przyjąć w stanie łaski uświęcającej.

  • Uroczystość zaślubin to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu narzeczonych, który wymaga ich zaangażowania. Jest wskazane, by np. czytania z Pisma Świętego lub Psalm wykonał ktoś z bliskich lub znajomych.


    Potrzebne dokumenty

Metryka chrztu

Podobnie, jak w przypadku innych sakramentów, wymagane jest świadectwo chrztu. Powinna znaleźć się na nim adnotacja, że dana osoba jest stanu wolnego. Metryka taka ważna jest 6 miesięcy.

Świadectwo bierzmowania

W przypadku gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii, adnotacja o bierzmowaniu znajduje się w metryce chrztu. W  innych sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której sakrament ten był udzielony.

Dowody osobiste

Dokumenty konieczne do potwierdzenia tożsamości narzeczonych.

Świadectwo szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej

Świadectwo (dyplom) wystawione po zakończeniu szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo (dyplom) ukończenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii. Ww. świadectwa wystawia podmiot, który był ich bezpośrednim organizatorem.

Zaświadczenia konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego

Są to dokumenty, które zawierają dane osobowe narzeczonych oraz potwierdzają brak przeszkód małżeńskich, opisanych w polskim prawie. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni mogą uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania. Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia). Powyższe zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. ważne jest sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące.

Indeks spotkań dla narzeczonych / Vademecum narzeczonych

W trakcie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują  specjalne indeksy / vademecum zawierające skrócony katechizm, modlitwy, świadectwa spowiedzi przedmałżeńskich i  ukończenia „Spotkań dla narzeczonych”.  W trakcie rozmowy duszpasterskiej przed ślubem narzeczeni zwracają do parafii zaświadczenie o odbytej spowiedzi i zakończeniu udziału w „Spotkaniach”.

Skip to content