“My z niego wszyscy”

Niniejsza publikacja, zawierająca akta 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, jest kontynuacją tradycji wydawania materiałów sympozjalnych, z których dotychczas w formie książkowej ukazało się siedem tomów zbiorów artykułów i wystąpień, związanych z jesiennymi, dorocznymi konferencjami, odbywającymi się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Są one materialnym świadectwem tworzenia od czterech dekad małej, skromnej, płockiej Sumy teologii, pisanej językiem wiary i rozumu prelegentów oraz uczestników tych dorocznych zjazdów naukowych.Tegoroczna konferencja, która przebiegła pod hasłem: Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w szczególny sposób wpisała się w obchody Roku św. Stanisława Kostki, ogłoszonego z inicjatywy Biskupa Płockiego Piotra Libery przez Konferencję Episkopatu Polski w 450. rocznicę śmierci Świętego.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania ośmiu prelekcji i wzięcia udziału w dwóch dyskusjach panelowych, w których łącznie wystąpiło trzynastu prelegentów z kraju i zagranicy. Na seminaryjnej Sali Biskupów podczas wykładów i dyskusji rozbrzmiewały języki polski i włoski, te same, których słuchał Młodzieniec z Rostkowa na rzymskich pietrini, kiedy chętnie chodził z nowicjatu na Kwirynale do bazyliki Santa Maria Maggiore na Eskwilinie. Dopełnieniem obrad była wystawa z obrazkami o Świętym, z kolekcji dr. Waldemara Krzyżewskiego z Przasnysza, zaś przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. rozprowadzali materiały filatelistyczne o Kostce, wydrukowane specjalne z okazji Roku jemu poświęconego. Nie zabrakło również mocnych akcentów modlitewnych i kulturalnych. Wieczorem, po uroczystych nieszporach ku czci św. Stanisława Kostki, z tradycyjnymi, płockimi antyfonami o Świętym, jak i śpiewanymi psalmami w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego, połączonych z uczczeniem jego relikwii, teatr seminaryjny wypełnił się uczestnikami sympozjum, którzy mieli okazję zobaczyć kleryków Koła Teatralnego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, interpretujących sztukę Św. Stanisław Kostka, autorstwa rzymskiego reżysera i dramaturga Alberto Macchiego, obecnego podczas spektaklu i tłumaczącego przed jego rozpoczęciem motywy podjęcia tego tematu w swojej pracy twórczej, która znalazła uznanie osobiste także u św. Jana Pawła II.

Tytułowe słowa: „My z niego wszyscy”, pierwotnie odniesione przez Zygmunta Krasińskiego do Adama Mickiewicza, zostały wybrane jako przewodnia myśl zbioru artykułów sympozjalnych, w których Czytelnicy znajdą potwierdzenie, że już od chwili swojej śmierci Święty z Rostkowa stawał się coraz ważniejszym ogniwem dziedzictwa historycznego i religijnego Rzeczypospolitej oraz Kościoła katolickiego na całym świecie. Zebrane treści sympozjalne ukazują bogatą panoramę różnych aspektów zainteresowania św. Stanisławem Kostką – od historii, przez teologię, duchowość, literaturę, sztukę aż po działalność duszpasterską. Mazowiecki Młodzieniec nie zawiódł nadziei nie tylko swoich przełożonych, ale stał się jednym z ważniejszych świętych jezuickich, wielkim orędownikiem wolności i suwerenności Polski, a we współczesnych czasach – przykładem tejże nadziei dla dzieci i młodzieży w Polsce.

W prezentowanej książce znalazły się przekazane przez wszystkich prelegentów artykuły naukowe, opracowane na bazie wygłoszonych wystąpień. Dodatkowo umieszczono tu kilka tekstów, korespondujących z tematyką sympozjum, a także kazania, wygłoszone podczas dnia sympozjalnego. Wszystkie artykuły przekazane oryginalnie w języku włoskim zostały zamieszczone także w tłumaczeniu na język polski. Ponadto dodano informacje o historii płockich sympozjów, jak również noty o autorach. Całość została ubogacona aneksem, w którym znajdują się najważniejsze teksty Ojca Świętego Franciszka, Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery, opublikowane w Roku św. Stanisława Kostki (Aneks 1). Na końcu publikacji można skonsultować ilustracje, do których odnoszą się autorzy w poszczególnych artykułach (Aneks 2, odnośniki w tekstach odsyłają do konkretnych ilustracji). Ponadto zamieszczono kilka fotografii z przebiegu 41. Sympozjum naukowego.

ks. Wojciech Kućko

Skip to content