Spotkanie formacyjne duszpasterzy rodzin i związków niesakramentalnych

Dn. 10 listopada 2017 r., w Sali Biskupów Kurii Diecezjalnej Płockiej, odbyło się spotkanie formacyjne dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych. Po przywitaniu zebranych przez ks. Jarosława Kamińskiego, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, głos zabrał bp Mirosław Milewski, który powiedział: „Aktualnie w Kościele wraca temat rodzin, temat matek, ojców, dzieci… rodzina, rodzina, rodzina – to nasze zadanie. Ta rodzina jest źródłem wielkiej nadziei, ale i wielkiego niepokoju… rodzina jest podstawą dla powołań do służby kapłańskiej i zakonnej”. W dalszej części ks. bp Mirosław dziękował wszystkim dwudziestu sześciu dekanalnym duszpasterzom rodzin za prowadzenie „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Posługę dekanalnych duszpasterzy rodzin przestali pełnić: ks. Grzegorz Jendrzejewski (dekanat wyszogrodzki), ks. Andrzej Świderski (dekanat tłuchowski) oraz ks. Grzegorz Żabik (dekanat sierpecki). Nowymi dekanalnymi duszpasterzami rodzin, w tych dekanatach, zostali mianowani przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę odpowiednio: ks. Grzegorz Sławomir Przybyłek, ks. Roman Murawski oraz ks. Tomasz Kadziński.

Biskup Piotr Libera zdecydował o utworzeniu w diecezji siedmiu rejonów duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Podczas listopadowego spotkania nominacje otrzymało sześciu rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych, na czele z mianowanym wcześniej ks. Andrzejem Redmerem, diecezjalnym duszpasterzem związków niesakramentalnych. Duszpasterzami zostali: ks. Jan Jóźwiak (rejon ciechanowski), ks. Sławomir Kowalski (rejon mławski), ks. Janusz Kochański (rejon pułtuski), ks. Andrzej Redmer (rejon nowodworski), ks. Tomasz Markowicz (rejon płoński) oraz ks. Wiesław Gutowski (rejon płocki). Biskup Milewski tłumaczył: „Jesteśmy zaproszeni przez Pana przede wszystkim do owiec, które poginęły. Jednocześnie nie chcemy i nie możemy sprawiać wrażenia, że rodziny i małżeństwa dobrze funkcjonujące nie są dla nas ważne. Zadaniem duszpasterzy jest troska o małżeństwa, rodziny, dzieci, osoby żyjące samotnie, wdowy i wdowców, o wszystkich”. Biskup Mirosław zachęcał do tego, aby częstą lekturą zebranych na spotkaniu była adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, z której „każdy może się nauczyć dobrego i pozytywnego patrzenia na człowieka, na miłość, na problemy w rodzinach. Zadaniem duszpasterzy jest zmiana języka, naszych wypowiedzi o ludziach, którym się nie powodzi lub nie powiodło”. Papież Franciszek – przypomniał Biskup – zaznaczył w tym dokumencie, że ważne jest to, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane”, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, który omówił inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin w II połowie 2017 r. (m.in.: 33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę; nowe publikacje „Biblioteki Duszpasterstwa Rodzin”; Narodowa Debata o Rodzinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie; Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej; rekolekcje dla doradców życia rodzinnego; Sympozjum „Rodzina – Demografia – Płodność. Obawy i nadzieje”; ogólnopolska akcja „Zatrzymaj Aborcję”).

Następnie ks. Kućko omówił krótko stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym. Biskupi w stosownym dokumencie (z dn. 16 kwietnia 2016 r.) ustalili, że „zwyczajnym i zalecanym miejscem sprawowania celebracji sakramentu małżeństwa jest kościół jako miejsce poświęcone i przeznaczone do sprawowania liturgii. Zezwolenia biskupów na inne rozwiązania mają charakter indywidualny, są wyjątkowe i powinny takimi pozostać ze szczególnie poważnych przyczyn. Nie należy zezwalać na zawieranie małżeństwa poza miejscem świętym bez poważnej przyczyny, której nie mogą stanowić racje natury komercyjnej czy wynikające z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania zwyczajów obcych tradycji katolickiej” (n. 27).

W dalszej części spotkania dyskutowano projekt dokumentu „Oświadczenie matki/ojca chrzestnej/go”. Zebrani kapłani zgłaszali różne uwagi co do tej propozycji.

Ks. Wojciech Kućko dość szeroko omówił z kolei sprawy, dotyczące „Spotkań dla narzeczonych”. Poruszył następujące zagadnienia: uściślenie zasad funkcjonowania spotkań, aplikacja mobilna „Vademecum narzeczonych”, materiały drukowane dla narzeczonych, spotkania dla narzeczonych w formie rekolekcji, informacja dotycząca nowo wydanego „Mszału ślubnego”.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie projektu „Instrukcji o sprawowaniu sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej” oraz projektu tekstu „Vademecum duszpasterstwa związków niesakramentalnych w diecezji płockiej”. Zostały przyjęte uwagi zgromadzonych kapłanów do dalszej pracy nad tekstami.

W ostatniej części spotkania omówiono i ustalono spotkania rejonowe Duszpasterstwa Rodzin w 2018 r., a także poinformowano zebranych o planowanych ważnych wydarzeniach do wakacji 2018 r.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Gdy wiara jest w domu, rodzina ocaleje… – wybrzmiało w czasie spotkania dekanalnych duszpasterzy rodzin i rejonowych duszpasterzy osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Powstaje w diecezji siedem rejonów duszpasterstwa dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych i są księża oddelegowani przez biskupa płockiego do spotkań takimi osobami: w rejonie ciechanowskim – ks. Jan Jóźwiak, w mławskim – ks. Sławomir Kowalski, w pułtuskim – ks. Janusz Kochański, w nowodworskim – ks. Andrzej Redmer, w płońskim – ks. Tomasz Markowicz, w płockim – ks. Wiesław Gutowski. Wkrótce zostanie również wyznaczony duszpasterz dla rejonu sierpeckiego.

– Taki jest znak czasów, takie jest ewangeliczne przynaglenie, aby szukać owcy zagubionej. Potrzeba nam nowej wrażliwości, aby nikogo nie odtrącić i nie oddalić od Kościoła – mówił bp Mirosław Milewski, wręczając nominacje nowym duszpasterzom.

– Trzeba też dołożyć starań, aby pomóc rodzinom wierzyć i po chrześcijańsku przeżywać sakramenty, m.in. chrztu i małżeństwa, aby zatroszczyć się o ich godne przeżywanie, zwłaszcza gdy pojawiają się nowe praktyki, obce duchowi liturgii i postawom wiary – mówił ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

W czasie spotkania ksiądz biskup przypomniał nauczanie papieża Franciszka z adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, w której stwierdza: “Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że »nie są ekskomunikowane« i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te »wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość«” (nr 243).

Galeria “Gościa Płockiego”

Skip to content