Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 srkbanner
Prezes: mgr Witold WYBULT
Asystent kościelny: ks. dr Wojciech KUĆKO
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: /24/ 264 35 44 /centrex 126/
e-mail: srkplock@o2.pl

Do zadań SRK należy:
 • kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
 • działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia,
 • działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno – wychowawczych,
 • zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.
Skip to content