Spotkanie szkoleniowe dla doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin

Jesień jest od wielu lat czasem spotkań duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej, podczas których poprzez refleksję duchową i szkolenie, doskonalące umiejętności, podejmowana jest próba znalezienia odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące małżeństwa i rodziny.

W spotkaniu 15 października 2022 r. w Szkołach Katolickich w Płocku wzięło udział 60 doradców i 5 dekanalnych duszpasterzy rodzin. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kaplicy św. Stanisława Kostki, której przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin i diecezjalny duszpasterz rodzin. Kazanie wygłosił ks. mgr Adam Grabowski, kapłan diecezji łomżyńskiej, psycholog, pracownik badawczo-naukowy Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komentując słowa Ewangelii podkreślił, jak ważne jest kształtowanie właściwych pragnień serca oraz nakierowywanie pracy i pomocy ludziom na ostateczny cel, jakim jest Bóg.

Kolejna część spotkania odbyła się w Auli abpa A.J. Nowowiejskiego na terenie Szkół Katolickich. Ks. Wojciech Kućko podjął sprawy bieżące Wydziału ds. Rodzin, przede wszystkim podziękował za dotychczasowe zaangażowanie doradców i kapłanów w posługę na rzecz małżeństw i rodzin, a zwłaszcza za udział w 38. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dn. 24-25 września br. Poinformował o zmianach personalnych w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin, którego dyrektorem został ks. dr Robert Wielądek z diecezji warszawsko-praskiej. Następnie ks. Kućko zaprezentował kalendarz wydarzeń duszpasterstwa rodzin od października do czerwca kolejnego roku, zachęcając doradców do aktywności duszpasterskiej i wielkodusznego organizowania np. Marszów dla Życia i Rodziny czy Orszaków Trzech Króli we wspólnotach parafialnych, w których posługują. Ponadto doradcy zostali zapoznani z ofertą najbliższych konferencji: II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny (Kraków, 17-19 listopada br.) „Małżeństwo – wybór czy dar?” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Małżeństwo, rodzina i demografia – obawy i nadzieje” (Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie, 3 grudnia br.), organizowanej przez Wydział ds. Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Przekazana została także reklama programu doskonalenia warsztatu doradcy życia rodzinnego z zajęciami online od listopada 2022 r. do marca 2023 r. 

W dalszej części została podjęta kwestia prowadzenia i organizacji spotkań dla narzeczonych w diecezji. Ks. Kućko podziękował za wierne i cierpliwe towarzyszenie narzeczonym oraz wypełnianie zasad, przyjętych po 43. Synodzie Płockim oraz w „Instrukcji Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa” z 10 lutego 2020 r. Przypomniał także, że zgodnie z obowiązującym Komunikatem Rady ds. Rodziny z 2015 r. w sprawie „internetowych kursów przedmałżeńskich” aprobaty kościelnej nie mają kursy dla narzeczonych prowadzone przez stronę internetową www.nauki.pl. Wskazał ponadto obszary zdarzających się innych nieprawidłowości w prowadzeniu spotkań dla narzeczonych. Ks. Kućko zachęcił doradców i kapłanów do korzystania z darmowych publikacji, które można pobrać ze strony internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II (https://ipjp2.pl), m.in.: Zdzisław Struzik, „Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2019; Stefan Wyszyński, „Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018. Doradcy mogli również odebrać darmowe materiały w postaci broszur: „Dzieci w wirtualnej sieci”, „Nastolatki w wirtualnym tunelu” oraz publikację na temat dni eucharystycznych w diecezji (Wojciech Kućko [red.], „Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Modlitewnik na dni eucharystyczne” [= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 9], Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2022). Ks. Kućko poprosił doradców o roztropne korzystanie z mediów społecznościowych, szczególnie w dziedzinie promocji różnych ewangelizatorów w internecie.

Kolejna część spotkania w formie szkolenia została poprowadzona przez ks. mgr. Adama Grabowskiego z UKSW w Warszawie. Przedmiotem szkolenia przed obiadem były tematy: „Techniki właściwej komunikacji i relacji w pierwszych latach małżeństwa, szczególnie w momencie pojawienia się pierwszego dziecka” oraz „Sposoby wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny jako miejsca najbardziej przyjaznego dla człowieka”.

Po obiedzie doradcy życia rodzinnego pracowali pod kierunkiem mgr Małgorzaty Walaszczyk, dyrektor Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Warszawie-Pradze oraz diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej, podejmując tematy: „Problemy współczesnej rodziny wyzwaniem dla polityki społecznej – niepłodność jako choroba cywilizacyjna” i „Profilaktyka prekoncepcyjna, zdrowie prokreacyjne, zagrożenia płodności a ojcostwo i macierzyństwo, ekologia płodności – w perspektywie demografii”.

W tym samym czasie po Mszy św., w innej sali, miało miejsce spotkanie formacyjne dla dekanalnych duszpasterzy rodzin. Wzięli w nim udział: ks. kan. Romuald Ciesielski (dekanat przasnyski), ks. Łukasz Gach (w zastępstwie ks. kan. Wiesława Kosińskiego z dekanatu raciąskiego), ks. Dariusz Multon (dekanat sierpecki), ks. kan. Tadeusz Pepłoński (dekanat nasielski) i ks. kan. Sławomir Rosiński (dekanat żuromiński). Podjęto rozważania na temat: „Małżeństwo w posłudze dekanalnego duszpasterza rodzin”. Omówione zostały sprawy bieżące, prowadzenie i funkcjonowanie poradni rodzinnych oraz spotkań dla narzeczonych w dekanatach oraz w CPP METANOIA w Płocku. Ks. Kućko, który przewodniczył spotkaniu, przedstawił także krótko przedłożenie: „«Itinerarium» katechumenatu do życia małżeńskiego – jak wprowadzić w życie diecezji dokument Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia?”, po czym podjęto dyskusję.

Ostatnim punktem szkolenia było podsumowanie, które przedstawił ks. Wojciech Kućko, a następnie, z pomocą dr. Witolda Jacka Wybulta, pracownika Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej i diecezjalnego doradcy życia rodzinnego, wręczył doradcom misje kanoniczne, podpisane przez wikariusza generalnego diecezji na okres od 15 października 2022 r. do 30 października 2023 r. W roku 2022/2023 posługę doradcy życia rodzinnego w diecezji płockiej pełni 88 osób. W ostatnim czasie tę posługę zakończyły Panie: Wiesława Duchewicz z parafii Proboszczewice (dekanat bielski) oraz Elżbieta Pruchniewska z parafii Zieluń (dekanat żuromiński).

Spotkanie szkoleniowe duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej odbyło się dzięki współpracy Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które realizuje projekt „Czas na Rodzinę”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!”

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Skip to content