Trwa rekrutacja na studia z nauk o rodzinie w UKSW w Warszawie – zapraszamy!

Trwa 3 tura rekrutacji na studia STACJONARNE II stopnia (magisterskie) z nauk o rodzinie na naszym Wydziale. Zapisy w IRK do dnia 2 października 2023 r. 

Można także zapisywać się na studia NIESTACJONARNE I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) z nauk o rodzinie.

ZAPRASZAMY!

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

– ośrodki pomocy społecznej,

– powiatowe centra pomocy rodzinie,

– centra usług społecznych,

– ośrodki adopcyjne,

– ośrodki interwencji kryzysowej,

– domy pomocy społecznej,

– jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),

– ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),

– placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),

– placówki wsparcia dziennego,

– regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

– interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

W ramach kształcenia podyplomowego o podniesienie kwalifikacji w dziedzinie psychoterapii będą mogły się ubiegać osoby, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie.

Zapraszamy zatem serdecznie na studia z nauk o rodzinie w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie!

Więcej informacji i zapisy w internetowym systemie rekrutacji:

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/BRE_2023_24/programme/BRE_WSR_ST_2_NAU/?from=field:TE054

Skip to content