Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa “Tak na Serio”

Dn. 30 maja 2020 r. rozpoczął się Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa “Tak na Serio”. To inicjatywa, która już po raz siódmy wspiera rodziny, małżeństwa, narzeczonych i rozeznających powołanie. Zapraszamy do codziennej modlitwy w wyznaczonych intencjach, a także do udziału w codziennych konferencjach, które każdego dnia o godz. 20.00 będą emitowane w internecie. Szczegóły na internetowej stronie www.taknaserio.com.
Więcej na temat Tak na Serio można przeczytać w artykule opublikowanym w Studia Salvatoriana Polonica, dostępy jest on na stronie: https://taknaserio.com/aktualnosci/pomozcie-malzonkom-zyc-moca-ich-sakramentu/.
Media z których można czerpać informację i materiały:
www.taknaserio.com
www.facebook.com/taknaserio

Niedziela 31 maja

Zesłanie Ducha Świętego

Wprowadzenie do liturgii

Pan nasz Jezus Chrystus, przed swoim wniebowstąpieniem, wielokrotnie zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi i prowadzi Jego Kościół.

Dzisiaj wspominamy to wielkie wydarzenie jakim było właśnie zesłanie Ducha Świętego. Ducha, który z zalęknionych Apostołów uczynił odważnych głosicieli Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, dzięki którym Ewangelia mogła dotrzeć do najdalszych zakątków świata.

Dzisiaj również, w tą piękną uroczystość, rozpoczynamy „Tak na Serio”, czyli Tydzień Modlitw za Powołanych do życia małżeńskiego. Prosimy Ducha Świętego, aby wlał w serca młodych odwagę do rozeznania powołania jako drogi do świętości. Prosimy za małżonków, aby umocnieni Bożą mocą, odważnie spełniając swoje obowiązki stanu, zachowali żywą łaskę sakramentu małżeństwa.

 

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, Który zsyłając nam Ducha Świętego, pragnie z nami przebywać i nas prowadzić przedstawmy nasze prośby i błagania:

 1. Módlmy się z Kościół Święty, aby prowadzony mocą Ducha Świętego realizował wiernie swoje posłannictwo w świecie, głosząc Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego jako jedynego zbawiciela człowieka.
 2. Módlmy się o łaskę wiary, nadziei i miłośći dla wszystkich uczniów Chrystusa, aby w świecie niepewności i lęku świadczyli, że człowiek w Bogu może odnaleźć wszystko to, czego pragnie i potrzebuje.
 3. Módlmy się za młodych, podejmujących decyzję o małżeństwie, aby bez lęku i z zaufaniem Bogu, Który uzdalnia swoją łaską, rozeznali drogę powołania i odważnie nią kroczyli.
 4. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia odpoczęli w Bogu, który jest pociechą i prawdziwym szczęściem.
 5. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy posłuszni Duchowi Świętemu, starali się jak najlepiej spełniać nasze powołanie jako drogę do świętości.

Boże, Który dajesz nam swojego Ducha abyśmy nie czuli się opuszczeni i słabi, umocnij nas i uzdolnij abyśmy całym życiem wielbili Twoje imię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

1 czerwca

Poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła

Ufając, że Bóg w swojej hojności, pragnie nam dać więcej niż sami ośmielamy się prosić, przez ręce Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przedstawmy nasze błagania:

 1. Niech Kościół święty umocniony łaską Ducha Świętego pozostanie zawsze wierny niezmiennej nauce Jezusa Chrystusa.
 2. Niech małżonkowie w chwilach trudności przypominają sobie, że sakrament małżeństwa, który zawarli, nie jest ciężarem, ale źródłem mocy i błogosławieństwa.
 3. Niech kobiety wpatrzone w przykład Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin docenią dar kobiecości i niech cieszą się szacunkiem i miłością swoich najbliższych.
 4. Niech dzieci z właściwą sobie spontanicznością cieszą się okresem dzieciństwa a jednocześnie z zaufaniem poddają się autorytetowi i władzy wychowawczej swoich rodziców.
 5. Niech Pan w swoim miłosierdziu błogosławi pracy rolników i obdarzy nas wszystkich obfitością tegorocznych plonów.
 6. Niech Duch Święty, Którego otrzymaliśmy i otrzymujemy w Sakramentach napełnia nas odwagą i uzdalnia do dawania świadectwa przynależności do Chrystusa.

Do Ciebie Boże zanosimy te nasze prośby, ufając, że przez zasługi Twojego Syna a naszego Zbawiciela raczysz je wszystkie wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2 czerwca

Wtorek

Jezus Chrystus zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić Ojca w imię Jego, to wszystko czego potrzebujemy otrzymamy. Prośmy zatem dobrego Boga w intencjach Kościoła i świata.

 1. Aby święty Kościół Katolicki był dla świata znakiem sprzeciwu a przez swoje świadectwo przynależności do Chrystusa stał się dla niego zachętą do nawrócenia.
 2. Aby uczniowie Chrystusa na całym świecie mogli bez przeszkód wyznawać swoją wiąrę w Jezusa, który nie przyszedł po to, aby świat potępić, lecz po to, aby go zbawić.
 3. Aby mężczyźni za przykładem świętego Józefa potrafili być dobrymi opiekunami dla swoich rodzin a w cnocie czystości dostrzegali wezwanie do wolności i ofiarnej miłości.
 4. Aby młodzież, która w tym roku przyjmie sakrament bierzmowania odważnie i pokornie poddała się prowadzeniu Ducha Świętego i rozpoznała właściwie swoje powołanie.
 5. Aby nasza wspólnota eucharystyczna, umocniona Bożym słowem i ciałem Jezusa Chrystusa, była prawdziwą wspólnotą wiary.

Te prośby, które wypowiedzieliśmy i te które skrywamy w naszych sercach racz Panie wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3 czerwca

Środa 

Do Boga, który jest Bogiem dającym życie, zanieśmy nasze ufne prośby i błagania:

 1. Za Papieża, biskupów, kapłanów i cały lud boży, aby pamiętając o słowach Chrystusa „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” nie tracili ducha i mimo trudności pozostali zawsze ufni i spokojni.
 2. Za małżonków pragnących mieć potomstwo, aby ich otwartość na życie została hojnie przez Boga pobłogosławiona.
 3. Za rodziny, aby były prawdziwymi domowymi kościołami, czyli miejscami, gdzie uwielbia się Boga i wzrasta się w cnotach wiary, nadziei i miłości.
 4. Za zmarłych (…) aby doświadczając miłosierdzia Bożego mogli jak najszybciej cieszyć się chwałą błogosławionych w niebie.
 5. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy umieli w każdej sytuacji życiowej zaufać Panu i żyć na Jego większą chwałę.

Pokładając ufność w słowach Twoich Panie, kierujemy do Ciebie te nasze pokorne modlitwy. Jeśli są one zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać i napełnić nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

4 czerwca

Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan ofiaruje Bogu Ojcu całego siebie, abyśmy mogli żyć i dostąpić zbawienia. Za Jego przykładem ofiarujmy i my Bogu całe nasze życie, nasze troski, radości i cierpienia.

 1. Prośmy dobrego Boga w intencji Kościoła o to, by pokornie, wciąż na nowo, podejmował wysiłek oczyszczenia z grzechu i upodobnienia się do Chrystusa Wiecznego Kapłana.
 2. Prośmy dobrego Boga w intencji małżeństw przeżywających różne trudności i kryzysy, aby w Bogu, Który jest źródłem miłości szukali pomocy i siły do ich przezwyciężenia.
 3. Prośmy dobrego Boga w intencji młodzieży, aby wbrew proponowanym przez dzisiejszy świat wartościom, dostrzegali piękno małżeństwa jako drogi do świętości i szczęścia.
 4. Prośmy dobrego Boga w intencji chorych i cierpiących, aby jednocząc się z Chrystusem ukrzyżowanym dostrzegli sens i wartość własnego cierpienia i ofiarowali je w intencji nawrócenia grzeszników.
 5. Prośmy dobrego Boga w intencji zmarłych, aby dzięki naszej modlitwie mogli szybciej dopełnić procesu oczyszczenia i by móc oglądać oblicze Boże.
 6. Prośmy dobrego Boga w intencji nas samych, byśmy nie żyli dla siebie, ale wzorem Chrystusa umieli dzielić się tym co mamy najcenniejsze.

Boże Ojcze, tak jak przyjąłeś ofiarę Twojego Syna Najwyższego Kapłana, racz przyjąć i nasze ofiary i modlitwy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

5 czerwca

Piątek

Pan nasz Jezus Chrystus nauczył nas wołać do Boga – Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Ufając, że nasze prośby są zgodne z Jego wolą, wołajmy:

 1. Aby Kościół prowadzony przez Ducha Świętego był w dzisiejszych czasach solą ziemi i światłością świata.
 2. Aby wszyscy chrześcijanie, czerpali z wiary w Jezusa Chrystusa siłę i odwagę do głoszenia Jego imienia całemu światu.
 3. Aby rozwiedzeni nie tracili ufności i wiary ale całą swoją przeszłość, teraźniejszoszć i przyszłość złożyli w rękach Boga.  
 4. Aby zmarli, którzy z ufnością powierzyli swoje istnienie dobremu Bogu otrzymali w zamian radość życia wiecznego.
 5. Abyśmy tu zgromadzeni zawsze pamiętali, że żyjemy na większą chwałę Boga, który powołał nas do istnienia i pragnie się nią z nami dzielić.

Boże, który radujesz się naszym szczęściem i martwisz się naszymi upadkami, wysłuchaj naszych próśb i kieruj nami abyśmy pokonując nasze słabości mogli z Tobą się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen   

6 czerwca

Sobota

Wiemy doskonale, że Bóg zna wszyskie nasze potrzeby i pragnienia, ale chce abysmy sami Mu je pokornie przedstawili, dlatego jednym głosem wołajmy: Wysłuchaj nas Panie.

 1. Módlmy się za Papieża, biskupów, kapłanów, aby wbrew trudnościom, zachowali i przekazywali depozyt wiary w Jedynego Boga.
 2. Módlmy się za wdowy i wdowcy, aby mimo bólu rozłąki ze swoimi współmałżonkami, zachowali wdzięczność za wspólnie przeżyte lata i potrafili za wszystko dziękować Bogu.
 3. Módlmy się o urodzajne plony, aby Bóg pobłogosławił rolnikom i aby ich praca zapewniła nam wszystkim obfitość chleba, a nas pobudził do przychodzenia z pomocą potrzebującym.
 4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby miały w rodzinach sprzyjające warunki do rozwoju i wzrastania w chrześcijańskich cnotach.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i dziadków, aby dobry Bóg wynagrodził im starania włożone w wychowanie nowego pokolenia wierzących w Chrystusa.
 6. Módlmy się za nas zmagających się z różnymi trudnościami, abyśmy zaufali Najświętszej Maryi Pannie naszej Matce i Królowej i przez jej ręce ofiarowali Bogu całe nasze życie.

Boże, Który łaskawie spoglądaszna nas i wsłuchujesz się w pragnienia naszysz serc, usłysz prosimy, nasze błagania i łskawie je wysłuchaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen   

7 czerwca

Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy

W uroczystość Najświętszej Trójcy, Boga który jest doskonałą wspólnotą osób, módlmy się za cały Kościół, nasze rodziny, parafie i inne wspólnoty aby były budowane na kamieniu węgielnym, jakim jest Chrystus.

 1. Uwielbiając Boga, prośmy za Kościół Święty, aby w sposób jasny wyznawał i głosił całemu światu, że jest jeden Bóg w Trójcy prawdziwy; Ojciec, Syn i Duch Święty.
 2. Uwielbiając Boga, prośmy za rodziny, z natury swojej zbudowane na miłości, darze Boga, aby od Niego czerpały siły do przezwyciężenia wszelkich trudności
 3. Uwielbiając Boga, prośmy za małżeństwa, aby żyjąc jeden dla drugiego, wspólnie wzrastały w świętości.
 4. Uwielbiając Boga, prośmy za zmarłych, aby dostąpiwszy Jego miłosierdzia teraz już bez jakichkolwiek braków całym swym sercem Go miłowali.
 5. Uwielbiając Boga, prośmy za nas tu zgromadzonych, abyśmy doświadczyli pokoju obiecanego przez Jezusa swoim uczniom.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wysłuchaj Ojcze naszego wołania i spraw, aby ziemia cała i serca nasze pełne były uwielbienia i Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przygotowanie: ks. Rafał Wagner SDS

Skip to content