XXIX Walne Zebranie Stow. Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

W dniu 3 marca 2018 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Zebranie to miało podwójny wymiar. Po pierwsze, miało ono charakter wielkopostnego dnia skupienia, a po drugie było okazją do podsumowania pracy pierwszego roku jedenastej kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Na Zebranie przybyło blisko pięćdziesięciu delegatów z Kół Parafialnych rozsianych po naszej diecezji.

Dzień skupienia członków Stowarzyszenia poprowadził ks. dr Wojciech Kućko – Asystent SRKDP. Podczas Mszy św. w kaplicy św. Stanisława Kostki, nawiązując do ewangelii o synu marnotrawnym, mówił: „W XV rozdziale ewangelii Mateusza znajdujemy trzy stopnie zagubienia. Po pierwsze, ci którzy jak moneta, zostali zagubieni przez innych. Po drugie, zagubieni jak owce, które przez swoje roztargnienie poszły w innym kierunku niż pasterz. Wreszcie trzeci stopień zagubienia, ci którzy zagubili się świadomie. Naszym zadaniem – mówił kaznodzieja – jest poszukiwanie takich osób”.

Jeszcze mocniej wybrzmiały słowa ks. dr. Kućki, które wypowiedział podczas konferencji, przed modlitwą Anioł Pański. Słowa te stały się mocnym przesłaniem, a wręcz propozycją programową na najbliższy okres działalności Stowarzyszenia. „Stoją przed nami dwa ważne wyzwania – mówił do zebranych w kaplicy – praca na rzecz wyeliminowania biedy moralnej w naszych środowiskach i praca na rzecz osób w podeszłym wieku. Jeśli dziś udało się w bardzo dużym stopniu ograniczyć biedę materialną wśród dzieci, to bardzo dużo jest wokół nas biedy moralnej, zagubienia ludzi, szczególnie młodych. Jakże pięknym owocem obecnego Roku św. Stanisława Kostki byłoby pozyskanie przez każde Koło choćby jednego małżeństwa do Stowarzyszenia! Byłby to konkretny wkład członków Stowarzyszenia w budowanie moralności naszego Kościoła. Jeśli natomiast chodzi o naszych seniorów trzeba wiedzieć, że w około 2040 r. 40% naszego społeczeństwa będą stanowili ludzie powyżej 60 roku życia. Dzisiaj wydaje się, że zapomina się o pomocy osobom będącym na tym etapie życia. Dlatego SRKDP powinno wyjść im naprzeciw z konkretną ofertą, szczególnie w miastach naszej diecezji. Piękny przykład dają choćby Włosi – spotykają się chętnie przy parafii na wspólnej grze w karty, dyskusjach, oglądaniu filmów, czytaniu gazet. Spróbujmy stworzyć miejsca dla nich, gdzie będą mogli odnaleźć siebie i twórczo przeżywać czas emerytury”.

W drugiej części zjazdu członków SRKDP odbyło się Walne Zebranie. Ze sprawozdanie merytorycznego Zarządu Głównego Stowarzyszenia wynika, że obecnie na terenie naszej diecezji funkcjonuje 17 Kół Parafialnych SRK, w których stowarzyszonych jest łącznie 292 członków. W większości są to osoby w wieku dojrzałym, z czego wynika, że są to osoby dojrzałe, ugruntowane w wierze, z ogromnym doświadczeniem życiowym i rodzinnym. W ostatnim czasie szeregi Stowarzyszenia zasilają również ludzie młodsi.

W pierwszym roku pracy wybranego rok temu Zarządu Głównego SRKDP na czoło wysuwają się następujące działania wewnętrzne: aktualizacja KRS i przygotowanie nowego Statutu, który podczas Walnego Zebrania został przez delegatów przyjęty jednogłośnie. Oprócz działań wewnętrznych Stowarzyszenie podejmowało liczne inicjatywy na zewnątrz. Do najbardziej widocznych można zaliczyć: współorganizację VII Orszaku Trzech Króli w Płocku i Marszu dla Życia i Rodziny, ale także XII Pieszą Pielgrzymkę do św. Beretty Molla do Imielnicy, koordynację Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Akcję krwiodawstwa, udział w ogólnopolskim zbieraniu podpisów pod inicjatywą obywatelską Zatrzymaj Aborcję czy Sympozjum naukowe. Działalność Stowarzyszenia to również prowadzenie Poradni Rodzinnych (współfinansowanych przez Miasto Płock i Samorząd Województwa Mazowieckiego). Przez rok działalności tych Poradni udzielono 265 porad, 222 osobom.

W obecnym roku Stowarzyszenie ma ambitne plany na swoją działalność. W te plany wpisują się m.in. pozyskanie statusu OPP, świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jesienne sympozjum (tym razem historyczne), a także dalsze prowadzenie działalności poradnianej i współorganizację takich przedsięwzięć jak Orszak Trzech Króli i Marsz dla Życia i Rodziny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz zebrani delegaci XXIX Walnego Zebrania z wdzięcznością przyjął słowa swojego Asystenta, który zachęcał: „Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest głoszenie, poświadczanie, <reklamowanie> pozytywnej wizji małżeństwa i rodziny, promowanie ich jako najpiękniejszego projektu na życie, który Bóg dał mężczyźnie i kobiecie. Bardziej zatem należy skupiać się na pracy pozytywnej, a mniej czasu marnować na jałowe dyskusje. Niech nas w tym wspomaga wstawiennictwo św. Stanisława Kostki i przekonanie, że Bóg jest młody, że my jesteśmy młodzi w duchu, a taka młodość może nas porwać do robienia rzeczy niezwykłych w zwykłych okolicznościach” – zakończył swoje przesłanie do delegatów XXIX Walnego Zebrania ks. W. Kućko.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Skip to content