Zaginiony zbiór inkunabułów z Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku

Czwartek, 6 czerwca 2024 r., godz. 17.00, siedziba Towarzystwa Naukowego w Płocku

Przewodniczący Sekcji Dialogu TNP prof. Leszek Zygner zaprasza na odczyt ks. prof. Waldemara Graczyka i prof. Jolanty M. Marszalskiej pt. „Zaginiony zbiór inkunabułów z Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku”. Podczas spotkania odbędzie się również promocja książki na ten temat autorstwa obojga prelegentów, wydanej w języku angielskim pt. „The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock” przez Bibliotekę Narodową w 2023 r. 

Zasób Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku należał do cenniejszych w Polsce przed II wojną światową. Jedynym śladem jego zasobności i znaczenia jest zachowany do naszych czasów w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, zeszyt rejestracyjny zatytułowany: „Inkunabuły Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku. Rejestracja Kazimierza Piekarskiego sprzed 1 IX 1939 roku”.

Celem opracowania „The Lost Collection of Incunabula…” było zrekonstruowanie zbioru inkunabułów przechowywanych w Bibliotece Seminarium Duchownego w Płocku. Autorzy nadali opracowaniu formę katalogu z pełnym opisem bibliograficznym. Punkt ciężkości został położony na odczytaniu odpisanych przez Piekarskiego zapisów proweniencyjnych umieszczonych na księgach oraz opisie zachowanych opraw. Proweniencje dzisiaj (kiedy księgi uznajemy za zaginione) są szczególnym znakiem przynależności dzieł do zasobu płockiego.

Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, Instytut Historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – badaczka dziejów książki i bibliotek, kultury staropolskiej oraz dziejów zakonów funkcjonujących na ziemiach polskich od średniowiecza. Autorka kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorka lub współautorka 25 książek, głównie z zakresu historii regionalnej, a także biografistyki i prozopografii. 

Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autor lub współautor 25 książek. Członek Komisji Historii i Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS (od 2007); Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Katowicach (od 2009); Polskiego Towarzystwa Edukacji i Wychowania. Oddział w Poznaniu (2020); zasiadał w Komitecie Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018.

Fot. strona Biblioteki Narodowej w Warszawie

Skip to content