Konkurs rodzinnych szopek bożonarodzeniowych

Zgodnie z tradycją Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku tworzący Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli w Płocku zaprasza do udziału w „Konkursie rodzinnych szopek bożonarodzeniowych”. Zasady pozostają te same, jak w latach ubiegłych.Szkolny etap konkursu trwa od 1 do 17 grudnia 2022 roku. Do dnia 17 grudnia br. do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego w Kurii Diecezjalnej w Płocku należy przekazać jedną zwycięską pracę wraz z formularzem. Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli brzmi: “Niech prowadzi nas gwiazda”, a Konkursu Szkopek: “Leży tam Boży Syn”. 

REGULAMIN KONKURSU
RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

             § 1

     Cel Konkursu

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; 
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 
 • Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne.

§ 2

Organizator i współorganizatorzy

 • Organizatorem Konkursu jest Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku tworzący Komitet Organizacyjny OTK;
 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 • W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie uczęszczający do danego przedszkola, szkoły czy placówki oświatowej;
 • Prace uczniowie wykonują w domu, przy pomocy rodziców, rodzeństwa, dziadków;
 • Każde przedszkole, szkoła, placówka oświatowa może złożyć jedną pracę Konkursową na etapie miejskim.

§ 4

Zadanie konkursowe

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie, dobrze, gdyby nawiązywała do tegorocznego hasła konkursu „Niech prowadzi nas gwiazda, tam gdzie leży Boży Syn”;
 • Szopka może być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.);
 • Postacie do szopki są wykonane własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur)
 • Podstawa szopki nie powinna przekraczać 70 cm.

§ 5

Organizacja Konkursu

 • Szkolny etap konkursu trwa od 1 do 17 grudnia 2022 r.;
 • W skład trzyosobowego jury przedszkolnej/szkolnej Komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący – dyrektor placówki i dwóch członków – katecheta nauczyciel plastyki
 • W Konkursie biorą udział jedynie prace nienagrodzone w innych konkursach;
 • Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę; 
 • Przedstawiciel placówki oświatowej odpowiedzialny jest za przesłanie jednej zwycięskiej pracy wraz z formularzem i oświadczeniem dołączonym do regulaminu do dnia 17 grudnia brdo Sekretariatu Wydziału Katechetycznego KDP w Płocku na adres ul. Tumska 3, 09 – 402 Płock w godz. od 8.30 do 14.00;
 • Na etapie miejskim Zespół  ds. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Komitetu Organizacyjnego OTK w Płocku wyłoni 3 laureatów Konkursu;
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 stycznia 2023 r.;
 • Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, opis szopki oraz oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie;
 • Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego (www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl).

§ 6

Postanowienia końcowe

 • Po uzyskaniu praw autorskich Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i prezentowania wybranych prac w przyszłości;
 • Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z chrześcijańskim przesłaniem;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac;
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w prasie, Internecie dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny;
 • Osoby niepełnoletnie uzyskują pisemną zgodę Rodziców/ prawnych opiekunów na udział w Konkursie po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;
 • Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie;
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem; 
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Szczegółowych informacji udziela:

s. Dominika Ewa Dudzik CSP
Kierownik ds. Konkursu 
tel. 510 141 862
dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl

Skip to content