Niedziela Świętej Rodziny w parafii

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY DS. RODZNY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata 
i Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii. W te wysiłki Kościoła w Polsce wpisuje się inicjatywa związana z przeżywaniem Niedzieli Świętej Rodziny. 
Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
(Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Jest on „darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków” oraz „stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież Franciszek, Amoris laetitia, nr 74).
Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie. Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. Organizacja i przebieg tego obrzędu zależy od roztropności duszpasterzy, którzy dobrze znają swoje wspólnoty, ponieważ nie powinien on zbytnio wydłużać liturgii, a jednocześnie winien mieć radosny i uroczysty charakter. Należy również unikać sytuacji, które zbytnio akcentowałyby podział na małżeństwa sakramentalne i związki niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi wiary. 
Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach w Polsce ta niedziela była okazją 
do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Wszystkich duszpasterzom, osobom konsekrowanym i apostołom świeckim zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin w Polsce dziękuję za wysiłek oraz proszę, byśmy nie tracili gorliwości i nadziei. 
Na radosne i pełne wiary przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia wszystkim błogosławię.
Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

† Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady ds. Rodziny
Konferencji Episkopatu Polski

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH 
W NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 30 GRUDNIA 2018 ROKU

Po homilii kapłan zaprasza wszystkich małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Można to uczynić według zaproponowanego wzoru.


Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

K.: Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwal¬nym węzłem sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe dłonie. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogo¬sławieństwa dla waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla waszych dzieci.


Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.


O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, 
co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwań 
I Najwyższego Boga dar. 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.


Po hymnie małżonkowie, którzy zdecydowali się odnowić przyrzeczenia małżeńskie na zaproszenie kapłana zwracają się twarzami ku sobie, podają sobie prawe ręce i odpowiadają na pytania kapłana.

K: Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

K: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu 
i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?

Małżonkowie: Chcemy.

K.: Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komu¬nię życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umoc¬nij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana na¬szego.

R.: Amen.


Modlitwa wiernych


Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca:

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz przypominał 
o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego. 
Ciebie prosimy…

2. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił 
ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa. 
Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości. 
Ciebie prosimy…

5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Ciebie prosimy…

6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, 
aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. 
Ciebie prosimy…

7. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego. 
Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa. 
Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Na zakończenie Mszy świętej z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich można udzielić uroczystego błogosławieństwa.

Błogosławieństwo par małżeńskich 
na zakończenie Mszy świętej

K: Pochylcie głowy na Boże błogosławieństwo.

K.: Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa was w miłości wzajemnej i zgodzie, 
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w wa¬szym domu.
R.: Amen.

K.: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie 
z ludźmi w prawdziwym pokoju. 
R.: Amen.

K.: Bądźcie wśród świata świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.
R.: Amen.

Można także odmówić modlitwę ułożoną przez papieża Franciszka i wygłoszoną 
29 grudnia 2013 r., w święto Świętej Rodziny.


Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii 
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony 
albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywrócić wszystkim świadomość sakralnego 
i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, 
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Skip to content