Pierwsza niedziela marca

Materiały duszpasterskie na pierwszą niedzielę marca.

6 marca 2022 r.

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

Modlitwa w parafiach w intencji owocnego przeżycia procesu synodalnego

PieśńO niewysłowione szczęście zajaśniało

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

Słuchanie synodalne, w którym brat szuka i słucha brata, zostało zakłócone przez zło wojny. Dziś jeszcze bardziej chcemy wsłuchać się w głos Pana, Księcia Pokoju, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Nosimy w sercach obrazy wojny i spustoszenia, które stało się udziałem milionów Ukraińców. W naszej modlitwie prosimy, błagamy o pokój, którego nie są w stanie zagwarantować żadne pakty, a jedynie Bóg, który ma moc przemiany ludzkich serc. Niech Jego łaska dotknie agresorów z Rosji i Białorusi, by opamiętali się i nie deptali godności człowieka. Ufamy, że wraz z nami modlitwę przed tron Boży zanoszą nasi święci patroni, na czele z niedawno wspominanym w liturgii św. Kazimierzem oraz naszym patronem, św. Stanisławem Kostką. W Litanii narodu polskiego zawierzmy te wszystkie sprawy Bogu bogatemu w miłosierdzie.

Można wybrać stosowne wezwania litanii.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże,

Nad Polską, Ojczyzną naszą, – zmiłuj się, Panie.

Nad narodem męczenników, 

Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu, nieskończenie miłosierny, – zmiłuj się nad nami.

Jezu, nieskończenie mocny, 

Jezu, nadziejo nasza, 

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski – módl się za nami.

Święty Florianie, patronie Królestwa Polskiego i Krakowa, 

Święci Cyrylu i Metody, Bracia Sołuńscy, apostołowie Słowian, – módlcie się za nami.

Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, – módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie Polski, 

Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, apostole ziem polskich, 

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny, 

Święci męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, zwani Pięciu Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi, – módlcie się za nami.

Święty Andrzeju Świeradzie, pustelniku-pokutniku, – módl się za nami.

Święty Ottonie z Bambergu, apostole Pomorza, 

Święta Jadwigo, patronko pojednania polsko-niemieckiego, 

Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, 

Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników,

Święta Jadwigo, królowo, matko narodów, patronko młodzieży żeńskiej, 

Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,

Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy oraz rycerstwa polskiego, 

Święty Stanisławie Kazimierczyku, krakowski kaznodziejo, zatroskany o młodzież zakonną, chorych i ubogich, 

Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, 

Święty Kazimierzu Jagiellończyku, patronie Litwy, 

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, 

Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, 

Święty Jozafacie, patronie Rusi, 

Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, 

Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku za wiarę, 

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, metropolito warszawski, 

Święty Rafale Józefie Kalinowski, patronie Sybiraków, 

Święty Bracie Albercie, Adamie Chmielowski, opiekunie biedoty krakowskiej, 

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, 

Święty Zygmuncie Gorazdowski, założycielu sióstr józefitek, który stałeś się „okiem ślepemu, nogą chromemu i ojcem ubogich”, 

Święty Józefie Bilczewski, arcybiskupie lwowski obrządku łacińskiego i profesorze teologii, 

Święta Urszulo Julio Ledóchowska, apostołko służby Bożej, 

Święty Maksymilianie Mario Kolbe, męczenniku z Auschwitz, 

Święta Faustyno Heleno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, 

Święty Janie Pawle II, Karolu Wojtyło, patronie rodzin,

Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Radzimie Gaudenty, pierwszy biskupie gnieźnieński, – módl się za nami.

Błogosławiony Bogumile Piotrze, biskupie i pustelniku, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, pokutujący za błądzących wyznawców Chrystusa, 

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, biskupie i mnichu, dziejopisarzu Polski, 

Błogosławiony Czesławie Odrowążu, zakonniku, cudotwórco, patronie Wrocławia, 

Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, patronko dobrej sławy, 

Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, oddana całkowicie Bogu i bliźnim, 

Błogosławiony Janie z Łobdowa, patronie flisaków, rybaków, żeglarzy oraz osób niewinnie posądzonych, 

Błogosławiona Juto z Chełmży, siostro ubogich, 

Błogosławiona Jolento, patronko archidiecezji gnieźnieńskiej i Kalisza oraz chrześcijańskich matek, 

Błogosławiony Sadoku wraz z 48. towarzyszami, męczennicy sandomierscy, patronowie dominikanów, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Jakubie Strepa (Strzemię), ojcze i stróżu ojczyzny, senatorze mądry, przyjacielu dzieci, szczególny patronie Lwowa, – módl się za nami.

Błogosławiona Doroto z Mątowów, żono awanturnika, pustelnico, patronko diecezji chełmińskiej, Prus i Pomorza, kobiet, matek, hutników-odlewników, latarników i różańca, 

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, pierwszy polski poeto, 

Błogosławiona Regino Protman, wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dziewico jaśniejąca chwałą roztropności i pobożności, patronko Braniewa i sióstr katarzynek, 

Błogosławiona Zofio Czeska, chrześcijańska feministko, Matko Tereso XVII wieku, 

Błogosławiony Stanisławie Papczyński, niewolniku Maryi, 

Błogosławiony Rafale Chyliński, asceto, ceniony spowiedniku i kaznodziejo, oddający wszystko dla ubogich i chorych, 

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, darze Ducha Świętego, apostole ludu, patronie ludzi świeckich, 

Błogosławiona Mario Luizo Merkert, śląska samarytanko, 

Błogosławiona Angelo (Zofio Kamilo) Truszkowska, patronko doskonalszego posłuszeństwa Bogu, 

Błogosławiona Mario Marcelino Darowska, mądra wychowawczyni, 

Błogosławiona Małgorzato Szewczyk, matko ubogich i sierot, 

Błogosławiony Honoracie Koźmiński, obdarzony darem Bożego powołania, służący szczerze i gorliwie, dla którego miłość Jezusa była jedyną pobudka do wszystkiego, 

Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, żono, matko, wdowo i zakonnico, patronko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, 

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, wychowawco najmłodszych, 

Błogosławiona Mario Siedliska, apostołko godności ogniska domowego, 

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 12. towarzyszami, męczennicy uniccy z Pratulina za jedność Kościoła, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Janie Beyzymie, posługaczu trędowatych, – módl się za nami. 

Błogosławiona Kolumbo Gabriel, która za nieszczęście uważałaś dzień przeżywany bez cierpienia, 

Błogosławiony Auguście Czartoryski, książę i kapłanie, patronie trudnych powołań, 

Błogosławiona Bolesławo Mario Lament, inspiratorko ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość, apostołko wśród prawosławnych, 

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, matko Czarnej Afryki, 

Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, gwiazdo na horyzoncie polskiego miłosierdzia, 

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, opiekunie sierot, apostole prasy katolickiej, patronie środków społecznego przekazu, 

Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, człowieku modlitwy nieustannej, rektorze przemyskiego seminarium duchownego, 

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, we wszystkim szukający Boga, współpatronie Litwy, 

Błogosławiona Marto Wiecka, świadku miłości, zawsze do dyspozycji innych, tęskniąca jedynie za niebem, 

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko opuszczonych i nieszczęśliwych ludzi, łącząca w swym życiu dziecięcą prostotę i wielkość królewny, 

Błogosławiona Anielo Salawa, tercjarko franciszkańska, patronko służących, która wyznałaś: „Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”, 

Błogosławiony Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Jezusowego, spowiedniku św. siostry Faustyny Kowalskiej, apostole Bożego Miłosierdzia,

Błogosławiony Michale Kozalu, biskupie i męczenniku obozów koncentracyjnych, 

Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewicza męczennico, która swoim życiem i śmiercią mówisz o godności kobiety, o godności osoby ludzkiej, o godności ciała, które nosi w sobie zapis nieśmiertelności, 

Błogosławiony Władysławie Findyszu, mężnie znoszący prześladowania władz komunistycznych, 

Błogosławiona Sancjo Szymkowiak, oddająca się Bogu „na przepadłe”, patronko profesorów i studentów filologii romańskiej w Polsce, 

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, kapłanie więźniów i obozów koncentracyjnych, patronie harcerzy i kleryków seminarium duchownego w Toruniu, 

Błogosławiona Mario Stello Mardosewicz i jej 10 towarzyszek, męczennice z Nowogródka, – módlcie się za nami.

Błogosławieni 108. polscy męczennicy z czasów II wojny światowej, składający mężne świadectwo wiary, wierni Bogu i Jego Prawu, patronowie Polski, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie uczący, że zło dobrem zwyciężać należy, kapelanie „Solidarności”, obrońco godności człowieka, – módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, – wybaw nas, Panie!

Od kajdan niewoli, 

Od godziny zwątpienia, 

Od podszeptów zdrady, 

Od gnuśności naszej, 

Od ducha niezgody, 

Od nienawiści i złości, 

Od wszelkiej złej woli, 

Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych, – przebacz, o Panie! 

Winy magnatów naszych, 

Winy szlachty naszej, 

Winy rządzących krajem, 

Winy kierujących ludem, 

Winy pasterzy naszych, 

Winy ludu naszego, 

Winy ojców i matek naszych, 

Winy braci i sióstr naszych, 

Winy całego narodu polskiego,

Głos krwi męczenników naszych, – usłysz, o Panie!

Głos krwi żołnierzy naszych, 

Brzęk pękających kajdan naszych, 

Płacz matek i żon, 

Płacz wdów i sierot, 

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz, 

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, 

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, 

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu, 

Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu, 

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, 

Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek,

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, – daj nam, o Panie!

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, 

Miłość Polski, Ojczyzny naszej, 

Męstwo, rozum, łagodność i solidarność, 

Wolność, chwałę, szczęście i pokój, 

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, 

Wszystkie dary Ducha Świętego,

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, – wzbudź nam, o Panie!

Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata, – zachowaj nam, o Panie!

Przez najświętsze życie Twoje, żyć dobrze, – naucz nas, o Panie!

Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić, – daj nam, o Panie!

Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu, – wskrześ nas, o Panie!

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą, – daj nam, o Panie!

Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego”, 

Przez Miłosierdzie Twoje, Ducha i Tradycję Narodu zachować, 

Przez czystą św. Jadwigi królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę, – zachowaj, o Panie! 

Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo, – daj nam zasłużyć, o Panie!

Boże Piastów i Jagiellonów, – nie opuszczaj nas, o Panie!

Boże Sobieskiego i Kościuszki, 

Boże ojca Kordeckiego i ojca Kolbe,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. Na progu nowego stulecia, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego – Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. 

W. Amen.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem

K. Módlmy się.

Panie Boże, daj nam godnie wielbić, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, * abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Śpiew: Z tej biednej ziemi

Przygotował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content